Warunki korzystania ze strony internetowej

Zasady i warunki – strona internetowa ndmlos.org.pl

Warunki korzystania z witryny internetowej Lokalnego Ośrodka Sportowego "LOS" z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Dębowa 18A (dalej „LOS”) są następujące:

Prawa autorskie

Wszelkie prawa do treści zamieszczonych na stronie LOS zamieszczonej pod adresem www.ndmlos.org.pl zastrzeżone. Ich administratorem i dysponentem jest Lokalny Ośrodek Sportowy "LOS", z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Dębowa 18A, chyba, że w treści konkretnych materiałów wskazano inaczej.

Na stronie wykorzystano zdjęcia z serwisu Fotolia.com:

© Sergey Novikov - Fotolia.com

© auremar - Fotolia.com

© pressmaster - Fotolia.com

© macrovector - Fotolia.com

Upoważnienie do odtwarzania

Każdy użytkownik niniejszej strony może reprodukować i powielać zamieszczone tu materiały pod następującymi warunkami:

  • będą one wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych i niekomercyjnych
  • nie można ich w żaden sposób modyfikować
  • nie wolno sporządzać kopii żadnych znaków towarowych LOS bez upoważnienia
  • wszelkie kopie jakichkolwiek części materiałów muszą być opatrzone następującą uwagą o prawach autorskich: „Prawa autorskie © 2015 Lokalny Ośrodek Sportowy "LOS" w Nowym Dworze Mazowieckim. Wszelkie prawa zastrzeżone”.

Opinie użytkowników

Jesteśmy bardzo ciekawi Twoich opinii i uwag. Prosimy o ich przesyłanie na adres webmaster@ndmlos.org.pl. Niestety możemy nie być w stanie odpowiedzieć na każdy komentarz indywidualnie. Rezerwujemy sobie też prawo do wykorzystania wszelkich przekazanych nam informacji.

Dokładność i aktualność informacji na stronie

Na naszej stronie internetowej mogą się znaleźć nieumyślne nieścisłości lub błędy literowe. Będą one eliminowane na bieżąco, według uznania LOS. Regularnie aktualizujemy materiały na stronie, aby zapewnić możliwie najwyższy poziom przedstawianych informacji – rezerwujemy sobie jednak prawo do usuwania błędów i nieścisłości oraz aktualizacji materiałów zgodnie z uznaniem LOS. Ponieważ Internet jest niezależną siecią, niektóre informacje dostępne za pośrednictwem naszej strony mogą pochodzić spoza LOS. LOS nie przyjmuje żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności za treść tych materiałów.

Wyłączenie gwarancji

Usługi, treść, materiały i informacje zawarte na naszej stronie internetowej mogą odzwierciedlać stan aktualny. LOS, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, nie udziela żadnych gwarancji: zarówno wyraźnych, domniemanych, ustawowych lub udzielanych w inny sposób; włączając, lecz nie ograniczając się do domniemanych gwarancji przydatności handlowej, bez naruszenia praw osób trzecich i przydatności do określonego celu. LOS nie udziela żadnych gwarancji, co do dokładności, kompletności, bezpieczeństwa lub terminowości usług, treści lub informacji umieszczonych na stronie internetowej LOS lub przekazywanych za jej pośrednictwem lub za pośrednictwem systemów i podsystemów LOS. Żadna informacja na stronie internetowej LOS lub w systemach i podsystemach LOS nie daje jakiejkolwiek gwarancji, o ile taka gwarancja nie zostanie wyraźnie określona przez LOS w tych warunkach.

Niektóre jurysdykcje nie dopuszczają ograniczenia gwarancji domniemanych, więc ograniczenia i wyłączenia w tej sekcji mogą nie mieć zastosowania. Jeśli jesteś konsumentem, to te przepisy nie wpływają na ustawowe prawa, od których można odstąpić, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. Użytkownik zgadza się i potwierdza, że ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności i gwarancji przewidzianych w tych warunkach są sprawiedliwe i rozsądne.

Ograniczenie odpowiedzialności

W zakresie dozwolonym przez prawo i regulamin LOS, firma w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe i pośrednie szkody, nawiązki, zadośćuczynienia, utracone korzyści i zyski lub szkody wynikające z utraty danych lub z działalności opartej na wykorzystaniu lub niemożności korzystania z witryny internetowej LOS i systemów, i podsystemów LOS, usług, treści lub informacji, niezależnie czy taka odpowiedzialność opierać się będzie na gwarancji, umowie, delikcie, lub jakichkolwiek innych zasadzie prawnej, i niezależnie czy LOS jest powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód. Nie ograniczając powyższego, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, zgadzasz się, że w żadnym wypadku LOS nie ponosi całkowitej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (bezpośrednie lub inne) straty, niezależnie od formy powództwa lub roszczenia, i niezależnie czy wynika ona z umowy, czynu niedozwolonego lub w inny sposób, przekraczającej 10,00 EUR. W zakresie dozwolonym przez prawo, przyznane Tobie w tych warunkach prawa są wyłączne i ograniczają się do tych wyraźnie przewidziane w tych warunkach.