Turniej rodzinny siatkówki plażowej 2021 - Regulamin

  • Posted on: 20 August 2021
  • By: LOS
(zdjęcie z portalu nowodworski.pl)

REGULAMIN TURNIEJU RODZINNEGO W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ – 2021

1. CEL:
• Popularyzacja gry w siatkówkę
• Wspólna integracja rodziców i zawodniczek i zawodników
• Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników.
• Kształtowanie nawyku aktywności ruchowej.
• Umożliwienie pasjonatom siatkówki porównanie swoich umiejętności w warunkach rywalizacji sportowej.

2. ORGANIZATOR:

• Lokalny Ośrodek Sportowy "LOS", ul. Dębowa 18A, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

3. TERMIN I MIEJSCE: Turniej odbędzie się 28 SIERPNIA 2021 r (sobota) o
godz. 10:00 na boisku Modlinie Górka (lokalizacja alternatywna: Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 66, Nowy Dwór Mazowiecki).

4. KATEGORIA: 
• Drużyna składająca się z 1 Rodzica/Opiekuna prawnego oraz 1 Dziecka w wieku do lat 15.

5. ZAPISY: w formie udostępnionego przez Organizatorów formularza.

6. SYSTEM ZAWODÓW:

• Turniej zostanie rozegrany systemem drabinki brazylisjkiej, z meczami fazy finałowej w formacie play-off. 
• Mecze w fazie eliminacyjnej - do jednego wygranego seta. Set do 11 pkt. (bez przewag),
• Mecze w fazie finałowej - do jednego wygranego seta (Set do 15 pkt).

7. NAGRODY: 
• I miejsce - nagroda główna - voucher na zatankowane auto dla Rodziny na weekend w salonie SKODA AUTO-WIMAR;
• II i III miejsca - gadżety pamiątkowe.

 

8. DANE OSOBOWE

• Organizator może przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie wizerunku oraz imienia i nazwiska zawodników – Rodziców, Opiekunów Prawnych i Dzieci, w tym Zwycięzców oraz dane o kontaktowe do każdej z drużyn, jako Administrator, z poszanowaniem zasad określonych przez właściwe przepisy prawa (kontakt w sprawie ochrony danych pod adresem: zarzad@ndmlos.org.pl).

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Turniej jest rejestrowany na nagraniach wideo i fotografiach, w związku z czym wizerunek Twój i Twojego Dziecka może zostać utrwalony i wykorzystany w celu informowania o przebiegu Turnieju oraz w celach jego promocji i celach marketingowych Organizatora.

• Wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku Twojego i Twojego Dziecka będzie polegało w szczególności na jego publikacji w formie oryginalnej lub formie przetworzonej (tj. zmontowanej) na stronie internetowej www.ndmlos.org.pl, www.nosir.pl, w serwisie społecznościowym Facebook na stronach prowadzonych przez Organizatora oraz Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji, w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim przez nieoznaczony z góry krąg osób.

• W kontekście przetwarzania wizerunku, podstawą prawną naszego działania, poza udzielonym przez Ciebie zezwoleniem, są nasze prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. wykorzystywanie legalnie pozyskanych danych, w granicach udzielonego przez Ciebie zezwolenia, dla celów związanych z promowaniem Konkursu i celach marketingowych Organizatora.

• W przypadku jeśli wyrazisz zgodę na udostępnienie nam informacji o tym, że jesteś zwycięzcą Konkursu, Twoje dane będziemy przetwarzać na podstawie udzielonej zgody na ich udostępnienie oraz naszego uzasadnionego interesu jakim jest promocja Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

• Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres niezbędny, przy czym Twój wizerunek, w razie jego ewentualnego utrwalenia w związku z Twoim udziałem w Konkursie, może być dostępny w przyszłości w mediach takich jak Internet bezterminowo – katalog odbiorców jest z tego powodu nieograniczony. Okres przetwarzania może ulec wydłużeniu w przypadku ewentualnych roszczeń, sporów lub jeśli będą tego od nas wymagały przepisy prawa.

• Odbiorcą Twoich danych będzie także Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 66 w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, a także podmioty wchodzące w skład Sponsora – GRUPA AUTO-WIMAR .

• Do Twoich danych osobowych dostęp uzyskają wyłącznie nasi odpowiednio upoważnieni pracownicy lub współpracownicy – w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonywania ich obowiązków.

• Twoje dane mogą np. zostać przekazane dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, innym podmiotom, które technicznie lub organizacyjnie pomagają nam promować Konkurs (np. drukarniom, mediom).

• W razie ewentualnego utrwalenia Twojego wizerunku w związku z Twoim udziałem w Turnieju i jego publikacji w mediach, katalog odbiorców Twojego wizerunku będzie nieograniczony. Możemy też być zobowiązani – jeśli istnieje ku temu podstawa prawna – do udzielenia określonych informacji organom władzy publicznej, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Dane osobowe możemy przetwarzać poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W każdym przypadku przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, stosujemy wymagane zabezpieczenia, w tym standardowe klauzule ochrony danych przyjęte na mocy decyzji Komisji Europejskiej.

• Możesz otrzymać kopię stosowanych przez nas zabezpieczeń dotyczących transferu danych osobowych do państwa trzeciego kontaktując się z nami.

• Przypominamy, że RODO przyznaje Ci w określonych sytuacjach prawo do: - dostępu do Twoich danych; sprostowania Twoich danych; odwołania udzielonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem; żądania usunięcia danych; żądania ograniczenie przetwarzania; przeniesienia danych; - wniesienia sprzeciwu; w określonych sytuacjach przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, np. z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją możesz sprzeciwić się operacjom, które wykonujemy, gdy opieramy nasze przetwarzanie na naszym prawnie uzasadnionym interesie; - wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

• Turniej przeznaczony jest wyłącznie dla mieszkańców powiatu nowodworskiego.
• Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy.
• Piłki dostarcza Organizator.
• Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga sędzia główny i Organizator.

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność Rodzica/Opiekuna prawnego. 

• Organizator konkursu zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie jego trwania, a także zawieszenia trwania konkursu w sytuacji, gdy nie jest możliwe przeprowadzenie konkursu ze względu na obostrzenia sanitarne, sytuację epidemiczną, złe warunki pogodowe lub inne okoliczności niezależne od Organizatora.
• W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 Organizator konkursu opublikuje stosowną informację na stronie www.ndmlos.org.pl.
• Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą przez Wykonawcę jedynie w sposób doraźny w celu realizacji konkursu i wręczenia nagród. Po zakończeniu konkursu, wszelkie dane osobowe uczestników zostaną trwale usunięte, zgodnie z niniejszym regulaminem.
• Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.

Więcej informacji: info@ndmlos.org.pl lub na portalu Facebook.com: facebook.com/ndmlos