Statut stowarzyszenia

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1 

 1. Stowarzyszenie, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, nosi nazwę Lokalny Ośrodek Sportowy „LOS”.
 2. Skrócona nazwa Stowarzyszenia brzmi „LOS”.

§ 2 

 1. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Nowy Dwór Mazowiecki.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar całego kraju.

§ 3 

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 4 

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji kultury fizycznej.

§ 5 

 1. Stowarzyszenie używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 6 

 1. Stowarzyszenie jest organizacją o celach niezarobkowych, a wszelkie pozyskane w trakcie działalności środki przeznaczane są na realizację celów statutowych.
 2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na aktywności społecznej swoich członków na zasadach wolontariatu.
 3. Do realizacji zadań statutowych może zatrudniać pracowników.
 4. W Stowarzyszeniu zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
  2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 5. Stowarzyszenie

Rozdział II

Cele statutowe Stowarzyszenia i Zadania programowe

§ 7 

 1. Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie powiatu nowodworskiego, a także województwa mazowieckiego poprzez:
  1. Prowadzenie szkolenia sportowego i okołosportowego dla każdej grupy wiekowej;
  2. Upowszechnianie wiedzy z zakresu psychologii sportu i łączenia nauki ze sportem;
  3. Stwarzanie właściwych warunków do uprawiania danej dyscypliny sportowej;
  4. Promocja sportu i turystyki aktywnej oraz rywalizacji sportowej wg zasad „fair play”;
  5. Wspieranie talentów sportowych;
  6. Wspieranie talentów trenerskich;
  7. Promocja młodych sportowców.
 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. Organizację treningów, zawodów i imprez sportowych na terenie powiatu nowodworskiego, województwa mazowieckiego oraz poza jego granicami;
  2. Organizację imprez turystycznych o charakterze sportowym;
  3. Organizację konferencji, szkoleń i zjazdów z zakresu sportu, psychologii sportu, metod dydaktyczno-treningowych, fizjoterapii i nauk okołosportowych;
  4. Wspieranie organizacyjne i finansowe wyjazdów turystyczno-sportowych;
  5. Zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej;
  6. Zaproszenia znanych sportowców do udziału w prowadzonych szkoleniach, spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
  7. Nieodpłatne przekazywanie zgromadzonych rzeczy, gadżetów, sprzętu sportowego pozyskanych od członków wspierających i darczyńców;
  8. Tworzenie struktur szkoleniowych.

§ 8 

 1. Zadania programowe określa Zarząd Stowarzyszenia drogą uchwały.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 9 

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
  1. zwyczajnych;
  2. wspierających.
 2. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia są osoby fizyczne popierające i wspomagające realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 3. Członkami wspierającymi Stowarzyszenie mogą być osoby prawne i osoby fizyczne uznające, popierające i wspomagające merytorycznie, organizacyjnie lub finansowo realizację celów statutowych i zadań programowych.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnego zgłoszenia, zwanego dalej „Zgłoszeniem członkowskim”.
 5. Członkowie zwyczajni i wspierający akceptują wiadomości poczty elektronicznej, w tym załączone zeskanowane dokumenty w formacie PDF związane z działalnością statutową Stowarzyszenia, jako wiążące i skutecznie doręczone.
 6. Jeśli nie określono inaczej, pod pojęciem członka rozumie się członka zwyczajnego.

§ 10 

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
  1. uczestniczenia w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia i bycia wybieranym do władz oraz komisji regulaminowych;
  2. zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Stowarzyszenia;
  3. uzyskiwania od władz i organów Stowarzyszenia informacji o działalności i zamierzeniach Stowarzyszenia;
  4. otrzymania od władz Stowarzyszenia pomocy i poparcia w zakresie swej statutowej działalności;
  5. korzystania z działalności Stowarzyszenia w ramach realizacji jego celów statutowych;
  6. uczestniczenia w imprezach sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie;
  7. zwolnienia z opłacania składek członkowskich na wniosek złożony na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia i przez niego zaakceptowany.
 2. Członek zwyczajny nie może łączyć funkcji członka Zarządu i Komisji rewizyjnej.

§ 11 

 1. Członkowie wspierający mają prawa przysługujące członkom zwyczajnym z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 2. Członkowie wspierający mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków.

§ 12 

 1. Do obowiązków członków zwyczajnych należą:
  1. aktywne uczestniczenie w realizacji celów statutowych i zadań programowych Stowarzyszenia;
  2. przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
  3. dbanie o dobry wizerunek Stowarzyszenia;
  4. opłacanie składek członkowskich zgodnie z uchwałami Zarządu Stowarzyszenia;
  5. zawiadamianie o zmianach danych kontaktowych (numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej), jeśli takowe wystąpią.

§ 13 

 1. Do obowiązków członków wspierających należą:
  1. dbanie o dobry wizerunek Stowarzyszenia;
  2. przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
  3. aktywne uczestniczenie w realizacji celów statutowych i zadań programowych Stowarzyszenia;
  4. wypełnianie zobowiązań wobec Stowarzyszenia, jeśli takie zostały zadeklarowane w Zgłoszeniu członkowskim;
  5. zawiadamianie o zmianach danych kontaktowych (numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej), jeśli takowe wystąpią.

§ 14 

 1. Członkostwo ustaje wskutek:
  1. skreślenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przypadku:
   1. złożenia do Zarządu Stowarzyszenia przez członka zwykłego lub wspierającego rezygnacji w formie pisemnej;
   2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
  2. wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przypadku:
   1. rażącego naruszenia postanowień niniejszego Statutu;
   2. niebrania udziału w działalności statutowej Stowarzyszenia przez okres co najmniej 6 miesięcy;
   3. zalegania z opłacaniem składek członkowskich za okres co najmniej 6 miesięcy, po uprzednim dwukrotnym wezwaniu do uiszczenia zaległych składek, chyba że Zarząd zwolnił członka z opłacania składek zgodnie z §10, ust. 1 pkt f.;
   4. działania przez członka na szkodę Stowarzyszenia.
  3. rozwiązania się Stowarzyszenia.
 2. W przypadkach określonych w ust. 1, pkt. b niniejszego paragrafu Zarząd jest zobowiązany zawiadomić członka o wykluczeniu na piśmie, doręczając mu jednocześnie kopię stosownej uchwały, podając przyczyny wykluczenia i wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia przedmiotowej uchwały wykluczonemu członkowi.
 3. W przypadku złożenia odwołania we wskazanym terminie, uchwała Zarządu nie wywołuje skutków prawnych do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zebranie Członków.
 4. Rozpatrzenie odwołania musi nastąpić na najbliższym od złożenia odwołania Walnym Zebraniu Członków.

§ 15 

 1. Za działania na rzecz Stowarzyszenia i na rzecz realizacji jego celów statutowych i zadań programowych Stowarzyszenie może przyznawać członkom zwyczajnym, członkom wspierającymi i innym osobom fizycznym i prawnym następujące wyróżnienia i nagrody:
  1. pochwały ustne lub pisemne;
  2. dyplomy i odznaki honorowe.
 2. Wyróżnienia i nagrody przyznawane w trybie ust. 1 niniejszego paragrafu o charakterze materialnym, a w szczególności nagrody finansowe są zabronione.

§ 16 

 1. W stosunku do członków zwyczajnych za naruszenie postanowień Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia mogą być stosowane następujące kary:
  1. upomnienie ustne;
  2. upomnienie pisemne;
  3. pozbawienie członkostwa przez wykluczenie.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia i struktura organizacyjna Stowarzyszenia

§ 17 

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków;
  2. Zarząd;
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja Zarządu trwa 2 lata.
 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.
 4. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie.
 5. Jeżeli inne postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność, co najmniej połowy liczby osób uprawionych do głosowania w I terminie lub bez względu na obecność liczby osób uprawnionych do głosowania w II terminie.

Walne Zebranie Członków

§ 18 

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd na podstawie uchwały Zarządu.
 4. Każde Walne Zebranie Członków nie nadzwyczajne jest zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Członków.
 5. Walne Zebranie Członków zwoływane jest minimum raz na 2 lata przez Zarząd.
 6. Termin, miejsce i porządek obrad każdego Walnego Zebrania Członków powinien być podany do wiadomości członków nie później niż 14 dni przed jego datą.
 7. Członkowie Walnego Zebrania powiadamiani są o jego terminie za pomocą poczty elektronicznej.

§ 19 

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd na podstawie:
  1. uchwały Zarządu;
  2. wniosku Komisji Rewizyjnej;
  3. wniosku podpisanego, przez co najmniej 1/2 członków złożonego przez któregokolwiek z podpisanych członków do Zarządu.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostaje zwołane.

§ 20 

 1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym członkowie Stowarzyszenia oraz członkowie władz Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział z głosem doradczym:
  1. przedstawiciele członków wspierających;
  2. osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 21 

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
  1. uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia – zadań programowych;
  2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  3. udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
  4. wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  5. uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia;
  6. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i o przeznaczeniu jego majątku;
  7. rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez uczestników Walnego Zebrania Członków.

Zarząd

§ 22 

 1. Władzą Stowarzyszenia między Walnymi Zebraniami jest Zarząd.
 2. Zarząd składa się z 5 członków wybieranych w głosowaniu jawnym lub tajnym według zasad ustalonych przez Walne Zebranie Członków.

§ 23 

 1. Do kompetencji Zarządu należą:
  1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i występowanie w jego imieniu;
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
  3. kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia;
  4. uchwalanie i realizowanie budżetu Stowarzyszenia;
  5. uchwalanie regulaminu Zarządu Stowarzyszenia;
  6. uchwalanie wysokości składek członkowskich;
  7. powoływanie komisji, zespołów roboczych stałych lub okresowych oraz uchwalanie regulaminów ich działalności i ich kompetencji;
  8. składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności;
  9. składanie wyjaśnień z realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych do Komisji Rewizyjnej.

§ 24 

 1. Zarząd wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.
 2. Do reprezentacji Stowarzyszenia na zewnątrz upoważniony jest każdy Członek Zarządu. Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące.
 3. Członkiem Zarządu może być tylko członek zwyczajny Stowarzyszenia.
 4. Członkami Zarządu mogą być osoby fizyczne, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżeniapublicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Wraz z przyjęciem funkcji w Zarządzie członek musi złożyć zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny z datą wydania nie dalszą niż 3 miesiące od daty przyjęcia ww. funkcji.
 6. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów związanych tylko i wyłącznie z wykonywaniem swoich obowiązków w Zarządzie.

Komisja Rewizyjna

§ 25 

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

§ 26 

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:
  1. kontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności statutowej Zarządu Stowarzyszenia oraz formułowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych;
  2. składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności;
  3. występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi.

§ 27 

 1. Członkiem Komisji Rewizyjnej może być tylko członek zwyczajny Stowarzyszenia.
 2. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 3. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Wraz z przyjęciem funkcji w Komisji Rewizyjnej członek musi złożyć zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny z datą wydania nie starszą niż 3 miesiące od daty przyjęcia ww. funkcji
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów związanych tylko i wyłącznie z wykonywaniem swoich obowiązków w Komisji Rewizyjnej.

Ustąpienie członków władz i kooptacja władz

§ 28 

 1. W przypadku ustąpienia członków władz nie mogą one zastosować prawa kooptacji.
 2. Ustąpienie któregokolwiek z członków władz wymaga zwołania przez Zarząd za pomocą uchwały Walnego Zgromadzenia Członków celem dokonania wyboru nowego członka władz na miejsce członka ustępującego.
 3. Kadencja nowo wybranych członków jest nie dłuższa niż kadencja władz, do których członek wstępuje.

Rozdział V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

 1. Na majątek Stowarzyszenia składają się:
  1. ruchomości;
  2. nieruchomości;
  3. fundusze.
 2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
  1. składki członkowskie;
  2. wpłaty z zawodów i imprez organizowanych przez Stowarzyszenie;
  3. dotacje, darowizny, subwencje;
  4. indywidualne wpłaty pochodzące z odpisu od podatku dochodowego osób fizycznych.
 3. Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności gospodarczej.

§ 29 

 1. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie Przewodniczącego Zarządu oraz jednego z pozostałych członków Zarządu ,oraz Skarbnika.

§ 30 

 1. Do aktu zbycia lub obciążenia majątku nieruchomego wymagana jest uchwala Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 31 

 1. Zmiana statutu może nastąpić na mocy uchwały, przyjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów uczestników Walnego Zebrania Członków, przy obecności w I terminie co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania i w II terminie, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 32 

 1. Rozwiązanie się Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały przyjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów uczestników Walnego Zebrania Członków przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać tryb likwidacji Stowarzyszenia oraz przeznaczenie jego majątku.
 3. Uchwała o przeznaczeniu majątku podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestrującą.